Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu
VEGA - ZABAWKI

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w serwisie VEGA - ZABAWKI znajdującym się pod adresem www.zabawkipl.pl. W szczególności określa warunki zawiązywania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest PHU VEGA Irena Worobiec z siedzibą w Pleszewie, przy ul. Sopałowicza 1, o numerze NIP: 617-101-86-65 Regon 250573564, dalej zwanym „Sprzedającym”.

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)
§4 Tryb postępowania reklamacyjnego
§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
§6 Postanowienie Końcowe
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu, podmiot prowadzący serwis.
Użytkowniku / Kupującym – należy przez to rozumieć, osobę dokonującej rejestracji w Serwisie.
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów/usług, 24 godziny na dobę, w postaci gier, zabawek, artykułów sportowych, szkolnych, edukacyjnych, komputerowych i akcesorii dla dzieci. Towary oferowane w niniejszym Serwisie skierowane są do konsumentów, tj. osób fizycznych oraz przedsiębiorstw i instytucji. Zdjęcia produktów wraz z określeniem ich ceny i specyfikacji stanowią ofertę handlową produktu, który wykazuje dostępny stan magazynowy. Podane ceny, są cenami brutto w walucie polskiej PLN i zwierają podatek VAT. Koszt wysyłki po wybraniu przez Użytkownika wybranej opcji, pojawia się w koszyku zamówień i zostanie doliczony do wartości zamówienia. Zakup dokonywany jest poprzez kliknięcie „Do koszyka”. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników, wszystkie opcje zakupowe są dostępne po zalogowaniu. Zakupu można również dokonać bez rejestracji wymagane jest jednak uzupełnienie formularza danych Kupującego niezbędne do wysyłki i identyfikacji klienta.

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Serwis umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na niepoprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania
z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie
z Serwisu.

3. Sprzedający oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych
w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

1. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez serwis jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: opisem usługi, warunkami, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. W celu zakupu produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka zakupowego na stronie serwisu, wypełnia formularz danych Kupującego, lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, w postaci rezerwacji telefonicznej a następnie odbioru osobistego w jednym ze wskazanych punktów odbioru.

3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5. Użytkownik może wybrać sposób płatności za zakupiony towar:

 • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem online za pośrednictwem Blue Media S.A Dostępne formy płatności:
 • Karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 • płatność w miejscu doręczenia (pobranie) za pośrednictwem Kuriera współpracującego z firmą Apaczka lub InPost.
 • płatności gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze zamówienia w kasie sklepu stacjonarnego.
 • przelew na konto wskazane w fakturze pro-forma

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Kupujący, lub jeśli Ten wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Przy Płatności dokonanej przez klienta kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego lub na jego konto z którego otrzymał przelew. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną za pomocą przelewu zwykłego zwrot zostanie wykonany na konto wskazane przez klienta.

 6. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej lub paragonu - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

7. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres lub odbiór osobisty przez Kupującego we wskazanych sklepach stacjonarnych.

8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od daty zakupu
w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i innymi przepisami.

9. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku‚ o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Użytkownik może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

10. Odstąpienie od umowy następuje w ten sposób, że kupujący podpisuje załączone do produktu odstąpienie od umowy oraz wysyła je na wskazany adres Sprzedającego. Koszt wysłania towaru do kupującego obciąża Sprzedającego, a koszt odesłania towaru przez Kupującego do Sprzedającego obciąża Kupującego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08).

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail irena@vegapl.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: PHU VEGA Irena Worobiec ul. Św.Ducha 4a, 63-300 Pleszew. Reklamacje można zgłaszać również telefonicznie pod numerem tel. 604 79 44 21 nie zwalnia to jednak Kupującego ze stosowania formy pisemnej reklamacji, może jednak przyspieszyć procedurę reklamacji.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
• imię i nazwisko
• adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
• przedmiot reklamacji
• przyczynę reklamacji (opis usterki lub niezgodności)
• numer i datę wystawionego dokumentu sprzedaży
• podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą)

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty jej otrzymania.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika. Reklamacja składana

5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany rzeczy będącej przedmiotem reklamowanej rzeczy.

6. W sprawach nieokreślonych w niniejszym paragrafie, należy stosować art. 556 – 576 kodeksu cywilnego.

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia, bądź realizacji promocji w której Kupujący bierze udział oraz celów określonych w Polityce Prywatności i Informacji o przetwarzaniu danych osobowych w VEGA

§6 Postanowienie Końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin www.zabawkipl.pl/pl/i/Regulamin-sklepu/18

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.

3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl